Uděluji společnosti CB Property Development, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, Praha 110 00, IČO: 24725245, jako správci(dále též jen „Společnost“),souhlas se zpracováním mých osobních údajů, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (dále jen „Nařízení“) a s dalšími souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, a to za následujících podmínek:

Popis účelu zpracování

Provádění analýz pro marketingové účely na základě profilování s pomocí specializovaného software, který pracuje se sociologickými metodami a s identifikačními a kontaktními údaji.

Rozsah osobních údajů

Jméno, příjmení, věk, pohlaví, PSČ, emailová adresa.

Kategorie příjemců osobních údajů

  • Společnosti ze skupiny CPIPG.
  • Externí společnosti zajišťující tvorbu internetových stránek a jejich provoz a poskytující služby internetového marketingu.

Doba uchování osobních údajů

5 let nebo do odvolání souhlasu.

Osobní údaje mohou být předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze tehdy, splní-li Společnost podmínky stanovené pro takové předání v kapitole V Nařízení.

Potvrzuji, že jsem obdržel/a všechny relevantní informace a uděluji tento souhlas svobodně a bez nátlaku a byl/a jsem před jeho udělením informován/a o zpracování mých osobních údajů, s tím, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to zde: info@igycentrum.cz. Udělení souhlasu se zpracováním mých osobních údajů není podmínkou pro plnění žádné smlouvy uzavřené mezi mnou a Společností.

Jsem si vědom/a toho, že takové odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování mých osobních údajů před odvoláním souhlasu. Rovněž beru na vědomí, že odvolání souhlasu není účinné ve vztahu k mým osobním údajům, které jsou nezbytné pro splnění právních povinností Společnosti, pro plnění smlouvy nebo pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti.

Další informace související se zpracováním osobních údajů, mimo jiné, výčet práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů, způsob jejich uplatnění a kontaktní údaje na pověřence na ochranu osobních údajů Společnosti jsou uvedeny v Politice ochrany osobních údajů skupiny CPI umístěné zde: http://cpipg.com/data-protection-policy.

Vyhledávání

Obchody & služby

Fulltext