Nakup za 1000 a vyhraj pobyt s CPI Hotels

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „NAKUP ZA 1000 A VYHRAJ POBYT S CPI HOTELS!“

  • 1. Název soutěže: 

„NAKUP ZA 1000 A VYHRAJ POBYT S CPI HOTELS!“ je spotřebitelská soutěž (dále jen Soutěž) určená pro zákazníky IGY Centra (dále jen OC). V rámci této soutěže a v souladu s těmito pravidly obdrží zákazník po nákupu v OC nad 1000 Kč dárek. Tato Soutěž je  rozdělena na 2 části:

  • Hlavní hra – Dvě noci s polopenzí pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji v některém z hotelů CPI Hotels v České republice (mimo hotel Buddha-Bar).
  • Odměna pro Vás - Platí do vydání zásob pro prvních 500 soutěžících každý den akce. Poměr dárků je rovnoměrně rozdělen po 3 dny akce 17.-19.9.2021. Do minimální hodnoty pro získání odměny se započítávají účtenky z obchodů v kategorii móda, krása a zdraví, domácnost a sport za nákupy v ten samý den, co se vyzvedává odměna. Každý zákazník splňující podmínky účasti má nárok na 1 ks odměny bez ohledu na výši útraty.

Účast v této soutěži je dobrovolná. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně a v plném rozsahu stanoví pravidla této soutěže.

  • 2. Pořadatel Soutěže:

Pořadatelem Soutěže je společnost CB Property Development, a.s., se sídlem: Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24725145, B 16423/MSPH Městský soud v Praze (dále jen „pořadatel“).

  • 3. Doba a místo konání Soutěže:

Soutěž probíhá od 17.9. 10:00 – 19.9. 20:00 v obou případech včetně (dále jen doba trvání Soutěže). Místem konání Soutěže je OC.

  • 4. Podmínky účasti v Soutěži:

Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let, neomezená na svéprávnosti, s kontaktní adresou v České republice, která dodrží veškerá pravidla Soutěže (dále jen soutěžící). Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) pořadatele, technického partnera a společnosti spravující OC a nájemci, jakož i veškeré jejich osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  • 5. Účast ve hře „Hlavní hra“:

Soutěžící se zapojí do Soutěže tak, že v době trvání Soutěže uskuteční nákup v OC v minimální hodnotě 1000 Kč včetně DPH (dále jen nákup). Při nákupu obdrží soutěžící pokladní doklad/účtenku, který si za účelem uznání výhry pečlivě uschová (dále jen Účtenka). Následně soutěžící na základě předložení příslušné účtenky, kterou obsluha orazí, převezme na infostánku OC dárek dle aktuálních zásob a slosovatelnou kartičku, kde vyplní své jméno a e-mail. Převzetím kartičky a jejím vyplněním a vhozením do slosovatelné nádoby dává soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly Soutěže. 

  • 6. Mechanika vyhodnocení

Výherce je náhodně vylosován. Po ověření nároku na výhru může být výherce zveřejněn na webové stránce OC (v rozsahu jméno, příjmení) v seznamu výherců. S čímž soutěžící zapojením se do Soutěže výslovně vyjadřuje svůj souhlas.

  • 7. Ochrana osobních údajů

Zapojením se do Soutěže soutěžící uděluje pořadateli souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen nařízení) v rámci Soutěže zpracovával tyto osobní údaje soutěžícího: [jméno, příjmení, e-mail], které budou uvedeny na slosovatelné kartičce.[Jméno, příjmení, e-mail] je možné zpracovat na základě souhlasu uděleného soutěžícím zapojením se do Soutěže - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení. Soutěžící bere na vědomí, že tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem jeho účasti v Soutěži, prověření jeho platné účasti v Soutěži, realizace, vyhodnocení Soutěže a předání výhry a dále pak i k marketingovým účelům pořadatele (např. e-mailová rozesílka "newslettru" OC). Tyto údaje budou pořadatelem zpracovány v průběhu doby trvání Soutěže a dále 3 let od 5 ukončení Soutěže. Soutěžící bere na vědomí také, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, ale že bez jejich poskytnutí se soutěžící nemůže Soutěže zúčastnit. Soutěžící dále výslovně souhlasí (a to i s ohledem na ustanovení § 84 a § 85 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) také s tím, aby v případě jeho výhry v Soutěži bylo jeho jméno, příjmení spolu s případnou fotografií/videem/hlasovým záznamem z průběhu předání výhry bezplatně zveřejněny na webových stránkách pořadatele a/nebo v jeho souvisejících propagačních materiálech, a to na dobu 1 roku od ukončení soutěže. Zpracování osobních údajů je pro pořadatele prováděno technickým partnerem; osobní údaje však pro pořadatele mohou zpracovávat v nezbytném rozsahu i jeho další dodavatelé, který je potřebný pro účely Soutěže a dále i pro marketingové účely (např. e-mailová rozesílka "newslettru" OC).

S výše uvedeným zpracováním (včetně účelů takového zpracování) uděluje soutěžící výslovný souhlas. Soutěžící může vzít takový souhlas kdykoliv zpět (tzn. odvolat takový souhlas), a to například zasláním e-mailu na pořadatele (e-mail info@igycentrum.cz). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

Tato pravidla vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 17.9.2021.