Obecná pravidla platná pro všechny soutěže pořádané na profilu IGY Centrum (FB) a IGY Centrum České Budějovice (IG).

 

1. Pořadatelem soutěží je společnost CB Property Development, a.s., se sídlem: Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24725145, B 16423/MSPH Městský soud v Praze (dále jen „pořadatel“).

2. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Meta Platforms, Inc. (dále jen „Meta“) a společnost Meta za jejich průběh neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěží poskytujete Pořadateli a společnosti Meta nebudou nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být směřovány pořadateli soutěže.

3. Konkrétní výběr výherce se u jednotlivých soutěží může lišit. Způsob výběru vždy určují individuální pravidla uvedená v soutěžním příspěvku. Vítězové Soutěže nejsou zveřejňováni.

4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo, bez nároku na náhradu, akci a marketingovou soutěž odložit, přerušit, nebo zrušit nebo jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání.

5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u kterých má podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání. Proti rozhodnutí pořadatele se nelze odvolat.

6. Účastí v soutěži účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje pořadateli a organizátorovi poskytnuté v souvislosti s účastí v soutěži, budou zpracovány CB Property Development, a.s., jakožto správcem osobních údajů.Pořadatel si vyhrazuje právo, jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na stránkách http://cpipg.com/data-protection-policy.

7. Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, a to na dobu 10 let od přihlášení do Soutěže. Souhlas uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, fotografie a další údaje zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je Pořadatel viz článek 1. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, že bude kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy odpovědnou osobou za pořadatele, tj. marketingovou manažerkou IGY Centra nebo osobou pověřenou Správou IGY Centra.

8. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života.Pro získání informací týkajících se bezpečnosti ochrany osobních údajů, postupu jejich užívání a využití práv subjektu osobních údajů, může Soutěžící kontaktovat Pořadatele na adrese info@igycentrum.cz

9. Odesláním příspěvku do soutěže uděluje každý soutěžící pořadateli v rámci soutěže nevýhradní, převoditelnou, bezúplatnou, územně, množstevně, časově a technologicky neomezenou licenci k užití veškerých příspěvků a dalšího obsahu, a to na dobu trvání majetkových práv autora či vlastníka tohoto duševního vlastnictví a pro všechny možné účely užití (dále jen „Licence“), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem (tj. užití díla zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona).

10. Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním nebudou porušena práva třetích osob a nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

11. Soutěžní příspěvky nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Stejně tak nesmí být zaměřené proti IGY Centru a jeho partnerům. Takové příspěvky budou ze soutěže automaticky vyřazeny.

12. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnostem skupiny CPI Property Group, nebo se považují za osoby blízké zaměstnancům nebo členům statutárního orgánu společností skupiny CPI Property Group, nebo osoby s těmito společnostmi jinak personálně nebo majetkově propojené.

10. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají plnou způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt na území České republiky a osoby mladší 18 let, které budou v případě výhry zastoupeny zákonným zástupcem.

11. Pokud se výherce soutěže do 7 dní od kontaktování marketingovou manažerkou neozve, výhra s okamžitou platností a bez možnosti odvolání propadá ve prospěch Pořadatele.

12. Výhra bude výherci předaná na prodejně, se kterou je soutěž pořádána / na infostánku IGY Centra / zaslána do soukromé zprávy na profil Výherce. Výhry nejsou zasílány poštou.

13. Zapojením se do soutěže účastník automaticky souhlasí s těmito pravidly.