1. Rozsah použití 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro používání dárkové karty Giftify (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) se vztahují na každého kupujícího (dále jen „Kupující“) a na každého Držitele dárkové karty Giftify (dále jen „Držitel karty“; Kupující a Držitel karty jsou společně dále označováni též ve 2. osobě nebo „Vy“) (dále jen „Dárková karta“). Zakoupením a/nebo držením Dárkové karty vyjadřujete svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

1.2 Tuto Dárkovou kartu vydává společnost CB Property Development a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1, Česká republika, identifikační číslo: 24725145, jakožto vlastník Obchodního centra IGY Centrum (dále jen „Vlastník OC“) se sídlem na adrese Pražská 1247/24, 370 04 České Budějovice, Česká republika, prostřednictvím poskytovatele technických služeb, tj. společnosti Loyaltek SA, Cantersteen 47, 1000 Brusel, Belgie, s využitím jejího technického rozhraní.

1.3 Dárková karta je vydávána a lze ji zakoupit pouze ve stanovené měně. Dárkovou kartu je nutno zakoupit v měně zákonného platidla státu, ve kterém byla vydána – zde česká koruna (Kč). 

1.4 Po počátečním nákupu nebudou k Dárkové kartě připsány žádné další finanční částky, ledaže Obchodník na Dárkovou kartu vrátí hodnotu příslušné transakce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na Internetu na adrese: igy.giftify.me. Kopii těchto Všeobecných obchodních podmínek si můžete kdykoli po dobu trvání této smlouvy vyžádat na infostánku Obchodního centra.

1.5 Dárková karta není regulovaným produktem, a proto se neřídí předpisy vztahujícími se na elektronické peníze nebo platební služby.

2. Definice

2.1 Výrazem „Dárková karta“ se rozumí produkt sestávající z předplacené platební karty nabízené v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. 

2.2 „Kupujícím“ nebo „Držitelem karty“ se rozumí ta smluvní strana, která si Dárkovou kartu vyžádala, získala ji a používá ji. Držitel Dárkové karty může, ale nemusí zároveň být Kupujícím Dárkové karty. 

2.3 „Obchodníkem“ a/nebo „Obchodním centrem“ se rozumí různá zařízení, kde jsou Držitelům Dárkových karet poskytovány služby, a která jsou oprávněna přijímat Dárkové karty.

2.4 „Omezenou sítí“ se rozumí zařízení ve smyslu článku 2.3.

3. Zakoupení Dárkové karty a vložení finančních prostředků na Dárkovou kartu

3.1 Pokud je Dárková karta zakoupena v Obchodním centru, může být bez nutnosti ověření totožnosti Držitele karty na Dárkovou kartu vložena částka ve výši nanejvýše 6 000 Kč. Poté, co je na Dárkovou kartu vložena finanční částka, bude tato částka k dispozici pro použití po dobu 12 měsíců od okamžiku vložení.

3.2 Pokud je Dárková karta zakoupena online, může být bez nutnosti ověření totožnosti Držitele karty na Dárkovou kartu vložena částka ve výši nanejvýše 6 000 Kč. Dárková karta musí být aktivována do šesti (6) měsíců od zakoupení, a to buď na infostánku v Obchodním centru nebo online na adrese: igy.giftify.me, a to zadáním čísla Dárkové karty a referenčního čísla objednávky, které Vám zašleme e-mailem.

3.3 Chcete-li na Dárkovou kartu vložit finanční částku, musíte použit kreditní nebo debetní kartu vydanou regulovanou finanční institucí registrovanou v České republice nebo v Evropském hospodářském prostoru (EEA).

3.4 Při vkládání finanční částky na Dárkovou kartu bude platba vždy provedena v českých korunách bez ohledu na měnu, ve které je veden účet Vaší kreditní nebo debetní karty.

3.5 Jsme oprávněni odmítnout vydat nebo prodat Dárkovou kartu bez udání důvodu a aniž by Kupující mohl požadovat kompenzaci za takové odmítnutí.

4. Používání Dárkové karty

4.1 Kupující může Dárkovou kartu použít nebo ji může převést na jinou osobu (novému Držiteli karty) jako dárek. Při převodu Dárkové karty musí Kupující informovat nového Držitele karty o těchto Všeobecných podmínkách používání.

4.2. Dárková karta je určena výhradně pro použití v prodejnách a na prodejních místech Obchodního centra a výhradně pro transakce prováděné za přítomnosti Držitele Dárkové karty. 

4.3. Váš zůstatek bude snížen o částku rovnající se každému uskutečněnému nákupu. 

4.3.1. Pokud jakýkoli nákup překročí částku, která je na Dárkové kartě k dispozici, nebo limit Dárkové karty, můžete neuhrazený zůstatek z nákupu zaplatit jiným způsobem, tzn. takovým způsobem placení, který obchod přijímá (kreditní katou, hotovostí atd.), ovšem za předpokladu, že Obchodník kombinaci těchto platebních metod akceptuje.

4.3.2. Jakmile je Dárková karta zakoupena, nelze na ni vložit žádnou další finanční částku.

4.4. Dárková karta není debetní kartou propojenou s bankovním účtem. Finanční částky vložené na Dárkovou kartu nenesou žádný úrok.

4.5. Dárkovou kartu nesmíte používat k následujícím účelům:

4.5.1. Předem schválené pravidelné platby.

4.5.2. Transakce mimo Obchodní centrum.

4.5.3. Online transakce, včetně transakcí na internetových stránkách distributorů  Obchodního centra.

4.5.4. Hotovostní transakce, včetně placení splátek v hotovosti, výběrů z účtu, převodů poštovními poukázkami, cestovních šeků, transakcí v cizí měně nebo operací měnících peníze.

4.5.5. Jakékoli protiprávní účely.

4.6. Dárkovou kartu dále nelze použít v situacích, kdy Obchodník není schopen ověřit online, zda máte na kartě dostatek finančních prostředků na dokončení transakce.

4.7. Obchodní centrum nenese odpovědnost za kvalitu, bezpečnost, právoplatnost nebo jakýkoli jiný aspekt zboží nebo služeb zakoupených pomocí Dárkové karty.

4.8. Dárkovou kartu nelze vyměnit ani prodat; neopravňuje Vás k zaplacení jakékoli peněžité úplaty.

4.9. Dárkovou kartu ani připojené služby poskytované v souvislosti s používáním Dárkové karty nesmíte nijak upravovat.

4.10. Máme právo ukončit, pozastavit nebo omezit platnost Vaší Dárkové karty, a to z následujících důvodů: 

4.10.1. Bezpečnost Vaší Dárkové karty nebo čísla Vaší Dárkové karty.

4.10.2. Podezření na neoprávněné nebo podvodné použití Dárkové karty. Před ukončením, pozastavením nebo omezením platnosti Dárkové karty se vynasnažíme Vás informovat. Pokud to není možné, budeme Vás o výše uvedeném informovat ihned po uskutečnění takového kroku. Žádost o informace se nevztahuje na případy, kdy jsou v sázce odpovídající bezpečnostní opatření nebo kdy by poskytnutí takových informací bylo v rozporu s právními předpisy.

Pro tyto účely si prosím vždy uchovávejte stvrzenku (nebo jiný doklad o zakoupení Dárkové karty) společně s číslem TOKEN.

5. Platby

5.1. Obchodní centrum je oprávněno předpokládat, že jste schváili transakci, pokud přejedete magnetickým proužkem Dárkové karty přes čtečku Obchodníka nebo pokud jste Obchodníkovi poskytli příslušné informace umožňující uskutečnit transakci.

5.2. Jakmile je transakce odeslána k nám/do našeho systému za účelem ověření, nelze ji zrušit.

5.3. Transakce může být zamítnuta - typicky z níže uvedených důvodů:

5.3.1. Částka transakce je vyšší než zbývající zůstatek dostupný na Dárkové kartě.

5.3.2. Obchodní centrum má důvodné podezření, že existujídůvody pro zamítnutí transakce v souladu s pravidly platebního systému (Visa nebo MasterCard), pro který byla Dárková karta vydána.

5.3.3. Obchodní centrum má důvodné podezření, že existuje důvod se domnívat, že takové kroky jsou nezbytné pro splnění zákonné povinnosti.

5.4. Obchodní centrum není povinno provést transakci v případě zásahu vyšší moci nebo v případě technických problémů na straně Obchodního centra nebo Obchodníka.

6. Transakce v cizí měně

Dárkovou kartu lze použít výhradně pro transakce v měně Dárkové karty (Kč).

7. Kontrola zůstatku

Chcete-li ověřit zůstatek na Dárkové kartě nebo zobrazit Vámi uskutečněné transakce, můžete použít webové stránky na adrese igy.gifify.me, zatelefonovat do Obchodního centra během otevírací doby (telefonní číslo: +420 389 015 015), či navštívit prodejní místo Obchodního centra nebo naskenovat QR kód.

8. Refundace

Vaše Dárková karta nepodléhá předpisům platným pro vydavatele elektronických peněz, a proto nemáte nárok na žádnou refundaci (vrácení) zůstatku na kartě.

9. Konec platnosti Dárkové karty

9.1. Platnost Dárkové karty a zůstatku vyprší, jakmile uplyne 12 měsíců ode dne, kdy byla na Dárkovou kartu vložena finanční částka. Toto datum se označuje jako „datum ukončení platnosti“. V tento den přestane Vaše Dárková karta fungovat a nadále ji nelze použít jako platební prostředek.

9.2. Datum ukončení platnosti lze zjistit online na adrese igy.giftify.me. Případně můžete datum vypršení platnosti zjistit v Obchodním centru.

9.3. Po vypršení platnosti Dárkové karty nebudete moci zbývající zůstatek použít. Nemáte nárok na vrácení (refundaci) zůstatku na Dárkové kartě.

10. Bezpečnostní opatření

10.1. Dárková karta nesmí být použita třetí stranou bez svolení. Dárkovou kartu nebo její číslo lze použít k provedení transakce (nebo k převzetí závazku uskutečnit transakci).

10.2. Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení Dárkové karty nebo pokud se domníváte, že došlo ke zneužití Vaší Dárkové karty (nebo jejího čísla), musíte:

10.2.1. Kontaktovat Obchodní centrum a kartu zablokovat (telefonní číslo: +420 389 015 015).

10.2.2. Okamžitě přestat Dárkovou kartu a její číslo používat. Pokud poté, co Dárkovou kartu nahlásíte jako zracenou, odcizenou nebo zneužitou, a následně ji znovu najdete, jste povinni ji znehodnotit a co nejdříve informovat Obchodní centrum.

10.2.3. Nesete odpovědnost za jakékoli použití Vaší Dárkové karty až do okamžiku, kdy o případné ztrátě odcizení či zneužití informujete Obchodní centrum.

10.2.4. Pokud Dárkovou kartu nebo náhradní kartu ztratíte, můžete v Obchodním centru požádat o novou kartu a nechat hotovostní zůstatek převést z původní Dárkové karty, a to poté, co ohlásíte ztrátu a předložíte účtenku (nebo jiný doklad o koupi) s číslem TOKEN karty. Před vydáním náhradní karty budete muset zaplatit poplatek. Výše poplatku je uvedena v tabulce na konci tohoto dokumentu.

10.3. Neneseme odpovědnost za následující:

10.3.1. Jakékoliv neobvyklé nebo nepředvídatelné okolnosti, jako je například selhání počítačového systému, ke kterým dochází z důvodů mimo naši kontrolu a které nám zabrání poskytovat služby v běžném rozsahu.

10.3.2. Kterýkoli Obchodník, jenž odmítne přijmout Vaši Dárkovou kartu nebo číslo karty (nebo Vaši Dárkovou kartu nebo číslo karty přijme pozdě).

10.4. Zavolejte prosím do Obchodního centra a nahlaste jakékoli chyby související s kteroukoli transakcí (telefonní číslo: +420 389 015 015).

10.5. Pokud Dárková karta nefunguje správně, můžete v místě prodeje v Obchodním centru požádat o novou. Zbývající zůstatek bude převeden na novou Dárkovou kartu. 

10.6. V každém případě je naše odpovědnost omezena na maximální výši zůstatku na Dárkové kartě.

10.7. Částku zůstatku použitého před zablokováním Dárkové karty nelze vrátit.

10.8. Jakékoli použití, které není v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkámi, může mít za následek zablokování Dárkové karty.

11. Změny Všeobecných obchodních podmínek

11.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, jakož i účtované ceny a další poplatky mohou být kdykoli změněny.

11.2. Pokud dojde ke změně Všeobecných obchodních podmínek, pak platnými Všeobecnými obchodními podmínkami jsou ty Všeobecné obchodní podmínky, které byly v platnosti ke dni zakoupení Dárkové karty.

12. Stížnosti a spory

12.1. Obchodní centrum učiní vše pro vyřešení případných sporů vzniklých z těchto Všeobecných obchodních podmínek.

12.2. Pokud si přejete podat stížnost nebo nás z jakéhokoli jiného důvodu souvisejícího s s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami kontaktovat, můžete napsat na adresu: Obchodní centrum IGY Centrum, Pražská 1247/24, 370 04 České Budějovice, Česká republika; případně nás kontaktujte prostřednictvím našich webových stránek https://www.igycentrum.cz/.

12.3. Pokusíme se najít smírné řešení, než bude záležitost předložena soudu. V případě, že z těchto Všeobecných obchodních podmínek vznikne jakýkoli spor, který nelze vyřešit po vzájemné dohodě, můžete požádat o mimosoudní urovnání takového sporu určeným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Evropská komise také nabízí altrnativní platformu pro  řešení sporů, kterou můžete navštívit na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm 

13. Zásady ochrany osobních údajů

13.1. Společnost Loyaltek SA a partner provádějí veškerá opatření nezbytná k ochraně důvěrnosti osobních údajů uživatele.

13.2. Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, jsou používány pouze legálně a v souladu s ochranou osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu EU 2016/679).

14. Právo na odstoupení od smlouvy

14.1. Pokud změníte názor na pořízení Dárkové karty, můžete od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí Dárkové karty (to platí pouze v případě, že jste si Dárkovou kartu objednali online).

14.2. Pokud si přejete svou Dárkovou kartu zrušit, můžete do 14 dnů ode dne převzetí:

- zaslat Obchodnímu centru elektronickou zprávu (e-mail) společně s přílohou – formulářem o odstoupení, který tvoří Přílohu č. 1 těchto Všeobecných podmínek; a - vrátit Dárkovou kartu na infostánek v Obchodním centru, a to do 14 dnů ode dne odeslání formuláře o odstoupení; Dárková karta nesmí být podepsána, ani použita; zároveň musí být k Dárkové kartě přiložen originál stvrzenky (či jiného dokladu) o koupi.

14.3. Finanční částka z Dárkové karty včetně poplatků za koupi Dárkové karty bude vrácena do čtrnácti (14) dnů od odstoupení (ne však dříve než bude Dárková karta vrácena nebo než bude jiným způsobem prokázáno, že jste nám Dárkovou kartu zaslal/a), a to převodem na Váš bankovní účet a v měně Vaší Dárkové karty. Náklady na vrácení Dárkové karty nesete Vy.

15. Ukončení

Tuto smlouvu můžeme ukončit v případě, že poskytovatel technických služeb není schopen poskytnout technické rozhraní nezbytné k provádění plateb prostřednictvím Dárkových karet. Informace o ukončení smlouvy budou zveřejněny na webových stránkách igy.giftify.me nebo zaslány na vaši e-mailovou adresu, pokud je nám známa. V takovém případě budete mít nárok na vrácení zbývajícího zůstatku na Dárkové kartě až do okamžiku vypršení platnosti Dárkové karty, případně prodloužené o dobu, během níž nebylo možné platnou Dárkovou kartu použít.

16. Shrnutí

Tato tabulka obsahuje souhrn hlavních charakteristik produktu a informace o něm. Omezení zůstatku (limity) a případné další poplatky, které se vztahují na Dárkové karty, jsou také uvedeny níže.

Poplatky a limity Měna
Poplatek za nákup karty Zdarma (v závislosti na prodejním kanálu mohou být účtovány další poplatky)
Nabíjení Dárkové karty pomocí kreditní nebo debetní karty Bezplatně (není-li stanoveno jinak)
Výměna karty (v případě poškození, ztráty nebo krádeže) 150 Kč

 

Limity zůstatku na kartě  
Minimální hodnota 300 Kč
Maximální hodnota 6000 Kč
Náklady na dopravu (v případě nákupu online) 60 Kč
Maximální hodnota transakce v místě prodeje nebo při transakci on-line 6000 Kč

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde.